ΔΕΗ

Διακίνηση 24, 0 χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή των Βορείων Πρανών και της Βυθισμένης Περιοχής του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς

Διακίνηση 49,7 χ 105 Μ3 στ. υπερκείμενων άγονων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Μαραθούσας του λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης.