Κοινωνική Υπευθυνότητα

Για τους ανθρώπους των εταιριών είναι πολύ σημαντικό να εντοπίζουν ανάγκες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και όπου μπορούν, να βοηθούν, να συμπληρώνουν, να στηρίζουν και να προάγουν. Και γι’ αυτό καταβάλλεται συλλογική προσπάθεια.

Στηρίζουμε σταθερά σημαντικά γεγονότα της πολιτιστικής ζωής του τόπου μας, καθώς πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός έχει εκπαιδευτική διάσταση για την κοινωνία.