ΙΝΤΕΡΚΑΤ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πολιτική της ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (εκμετάλλευση λατομείων, εκτέλεση τεχνικών εργασιών, διακίνηση υλικών, κ.λπ.) είναι να διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο τις υπηρεσίες/ λειτουργία της, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών, παρέχοντας υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία της.

Η ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ δεσμεύεται να:

 • Ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών, καθώς και τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις,
 • Προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικό κόστος, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνογνωσία, τα υλικά και τον εξοπλισμό,
 • Βελτιώνει συνεχώς την εξυπηρέτηση των πελατών της,
 • Εφαρμόζει, ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008

Τα ανωτέρω αναφερόμενα επιτυγχάνονται μέσω:

 • Του καθορισμού στόχων ποιότητας και της παρακολούθησής τους κατά την ανασκόπηση από τη διοίκηση,
 • Του προσδιορισμού και της διάθεσης των απαραίτητων πόρων, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της εταιρίας,
 • Της επιλογής του κατάλληλου προσωπικού, του καθορισμού των υπευθυνοτήτων του και της παροχής εκπαίδευσης,
 • Της παρακολούθησης της απόδοσης των διεργασιών και του επιπέδου των παρεχόμενων προϊόντων / υπηρεσιών,
 • Της εφαρμογής διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, οι οποίες διασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών, της επιβεβαίωσης της εκτέλεσης τους και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους.

H Ανώτατη Διοίκηση της ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ορίζει τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και του αναθέτει την απαιτούμενη δικαιοδοσία και υπευθυνότητα, έτσι ώστε:

 • Να διασφαλίζει την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,
 • Να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να αντιμετωπίζει προβλήματα σχετιζόμενα με την ποιότητα,
 • Να προτείνει λύσεις για τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,
 • Να εξασφαλίζει την προαγωγή της ενημέρωσης όλης της εταιρίας για τις απαιτήσεις των πελατών.

Στη φιλοσοφία της ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ περιλαμβάνεται η καθιέρωση μετρήσιμων αντικειμενικών στόχων για την ποιότητα, οι οποίοι ελέγχονται κατά την εφαρμογή του ΣΔΠ και ανασκοπούνται μαζί με την πολιτική ποιότητας ως προς την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητά τους, την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις των πελατών και της νομοθεσίας και τη δυνατότητα προσαρμογής τους για τη συνεχή βελτίωση της εταιρίας.

Η πολιτική της ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ είναι απολύτως δεσμευτική για κάθε εργαζόμενό της σε όλα τα επίπεδα οργανωτικής δομής. Το ίδιο ισχύει για κάθε πελάτη, εξωτερικό συνεργάτη ή προμηθευτή της.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Οκτώβριος 2012