ΙΝΤΕΡΚΑΤ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

Πολιτική της ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε. (εκμετάλλευση λατομείων, εκτέλεση τεχνικών εργασιών, διακίνηση υλικών, κ.λπ.) είναι να διασφαλίζει και να παρέχει υγιές, κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό της και όλους όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητες και τη λειτουργία της (πελάτες, προμηθευτές, εργολάβοι, συνεργάτες, κ.λπ.).

Η εταιρία πιστεύει ότι μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση και τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και υγείας στις δραστηριότητες της, θα ελαχιστοποιήσει ή και εξαλείψει τους πιθανούς κινδύνους ατυχημάτων και ασθενειών, θα ενισχύσει τη συνεργασία με το προσωπικό της με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας.

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων η ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε. δεσμεύεται:

  • Στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία (ΣΔιΑΥ) κατά OHSAS 18001:2007 μέσα από το οποίο επιδιώκει να αναγνωρίζει όλους τους υφιστάμενους και δυνητικούς κινδύνους για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία και να καθιερώνει μέτρα για την εξάλειψη, μείωση ή τον έλεγχό τους.
  • Στη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τις άλλες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που έχουν εφαρμογή στο πεδίο δραστηριοποίησής της.
  • Στην επαρκή και συνεχή εκπαίδευση/ ενημέρωση του προσωπικού της μέσω σεμιναρίων και κατάλληλων οδηγιών/ διαδικασιών εργασίας σε γενικά και ειδικά θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
  • Στην παροχή των απαιτούμενων πόρων για την απρόσκοπτη λειτουργία και διαρκή βελτίωση του ΣΔιΑΥ.
  • Στην υποστήριξη μηχανισμών διαβούλευσης και επικοινωνίας μεταξύ όλων των επιπέδων οργανωτικής δομής της εταιρίας αλλά και με τρίτα πρόσωπα.
  • Στον καθορισμό και ανασκόπηση των στόχων για την ασφάλεια και υγεία και την αξιολόγηση της επίτευξης και της αποτελεσματικότητάς τους.
  • Στη συνεχή βελτίωση του ΣΔιΑΥ και της επίδοσης στην Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία.
  • Στη συνεχή παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση της ασφάλειας και υγείας και την ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής με στόχο τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας.

 

Η πολιτική της εταιρίας είναι απολύτως δεσμευτική για κάθε εργαζόμενό της σε όλα τα επίπεδα οργανωτικής δομής, καθώς και για κάθε πελάτη, εργολάβο, εξωτερικό συνεργάτη ή προμηθευτή της ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε..

 

Γραβιά 4ος 2012

Διευθύνων Σύμβουλος