Τεχνικά Έργα

Οι εταιρίες ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. και ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Τ.Ε. έχουν Πιστοποιηθεί και εφαρμόζουν τα Συστήματα Ποιότητας και Υγείας & Ασφάλειας, αποδεικνύοντας πως είναι σε θέση να διασφαλίσουν ένα υψηλό επίπεδο εσωτερικής λειτουργίας, μέσω της τεκμηρίωσης τόσο της οργανωτικής της δομής, όσο και των διαδικασιών που απαιτούνται για την επίτευξη βελτιωμένων αποτελεσμάτων με τη συμμετοχή όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού.

Ιδιαίτερη έμφαση αξίζει να αποδοθεί, τόσο στο εύρος και την αρτιότητα του υπερσύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, όσο και στο υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που διακρίνει τα στελέχη τους.

Το κύριο αντικείμενο στα Τεχνικά έργα είναι :

  • Έργα οδοποιίας (χωματουργικά, τεχνικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση-ασφάλιση, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, έργα πρασίνου)
  • Κτιριακά έργα
  • Υδραυλικά έργα
  • Χυτά και
  • Λοιπά είδη τεχνικών έργων / μελετών